درباره ما

طبق گواهی تاریخ، انسان از ابتدای حیات خود به صورت گروهی و دسته جمعی زندگی می کرده است. حال این پرسش مطرح است که آیا حالت اجتماعی انسان جنبه ذاتی و طبیعی دارد یا این که پاره ای از نیازها مثل احتیاجات دفاعی در برابر دشمنان و … در انسان موجب زندگی گروهی شده است؟ در اصل مساله که تاکید زندگی گروهی و جمعی است، تغییری ایجاد نخواهد کرد. بررسی تحول حیات اجتماعی انسان در طول تاریخ در جوامع مختلف و روابط خاصی که در تاریخ هر جامعه شکل گرفته و همچنین دگرگونی های ایجاد شده در جوامع و آثار و نتایج حاصل از زندگی دسته جمعی که نظام های اجتماعی مختلف را به وجود آورده است، موضوع علوم اجتماعی را تشکیل می دهد.

انسان همان می شود که اغلب به آن فکر می کند